BROPARKEN I HADSUND

Bara land har med Slowland som underrådgiver og samarbejdspartner, fået tildelt en 1 præmie i den åbne idékonkurrence om udviklingen af Brolandingen i Hadsund, ved Mariager fjord.

Der skal lyde en stor tak til Ny Carlsbergfondet og den filantropiske forening Realdania for at etablere kampagnen Stedet tæller X og til Mariagerfjord Kommune, for at turde at tage springet ud i den åbne konkurrenceform!

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

Den hårde bys tid er forbi – fremadrettet må vi samarbejde med den natur, vi alle er en del af.

Omdrejningspunktet for den nye park er Stenstranden og Skrænteskoven, der som en Yin-Yan figur hhv. skærer sig ind i terrænet og skyder sig op fra det. Samtidig gendannes den lille vig, der oprindeligt lå ved brolandingen, i en ny udformning.

Ideen er at øge biodiversiteten både på det marine niveau med Stenstranden, hvor en transformation af den eksisterende stenkastning skaber basis for liv og på land, hvor der med Skrænteskoven skabes en stor grøn variation ved plantning af mange nye træer og etablering af forskellige typer af krat og buskbeplantninger.

Et slynget forløb af grusstier sikrer, at man kan bevæge sig niveaufrit rundt i anlægget. Undervejs er der etableret små pladser med siddemuligheder samt en større fællesplads, hvor grupper kan samles. Et podie på Fællespladsen kan anvendes til formidling og underholdning.
Bag dette er et lokalt hævet terræn, der sikrer den bagvedliggende by mod oversvømmelse i kote 3.0.

Udformningen af den nye Bropark i Hadsund er en hyldest til Mariager Fjord.
Ved at kombinere nogle af de typiske naturtræk langs den 35 km lange fjord har vi fundet byggestenene til udformning af en park – et grønt fristed, der ligger lige ved hånden for byens borgere – et sted der formidler historien om Naturen, Hadsund og broen, og som inspirerer til at søge ud til de mange unikke steder langs den smukke fjord.

Den oprindelige fligede kant af rørskove og stenstrande, med skræntskoven som bagtæppe, til inspiration.

Situationsplan

Stenstranden
Stenstranden er, udover sandfyld, udformet med genanvendte sten fra stenkastningen i forskellige størrelser. Herved etableres et kystnært stenrev, hvor der vil dannes et mikrobielt liv, der igen kan danne grobund for små vanddyr, tang, muslinger mv. Der er altså ikke tale om den typiske badestrand, hvilket forholdene omkring Hadsund pt. heller ikke lægger op til. Stenstranden er udtryk for en strategi, hvor etableringen af kystnære stenrev mange steder i fjorden kan være med til at nedbryde de næringsstoffer, som den sårbare fjord er så plaget af.

Skræntskoven
Skrænteskoven som type forekommer mange steder langs kysterne ved Mariager fjord og skyldes den dybe nedskæring i terrænet, som det 16.000 – 17.000 år gamle dødishul i den indre del af fjorden har forårsaget. Skrænteskoven i Broparken er et terræn, der skyder sig let op mod broen, holdt på plads af en terrænmur opbygget af genanvendte granitsten fra det tidligere anlæg.

Kystsikringen (diagram tv)
Som værn mod stigende vandstand bruges tre hovedgreb; Terræn, terrænmurer og stenkastning.
Stenkastningen er tæt og stejl på de lige stræk mellem land og fjord, men opløses når de lige stræk glider over i stenstrand, hvor terrænnet bliver fladt og tilgængeligt. Her udlægges stenen i grupper af forskellige størrelser, både på stenstranden og under vandoverfladen.

Program (diagram th)
Besøgende kan følge den fuld tilgængelige grussti og iagtage og nyde de etablerede naturtyper fra bænke på gruspladserne og Fællespladsen. Børn og nysgerrige voksne kan benytte opdagelsesstier til at komme helt tæt på naturen.

Broparken og byen – 1 kilometer ruten
Hadsunds nye Bropark skal ses i sammenhæng med resten af byen, hvor parken bliver
medlem af en ”familie” af byrum med mange forskellige karakterer og tilbud.
På bare 1 kilometer vil en gåtur, passere gennem alt fra urbane byrum ved torvet og gågaden til havnefronten, Broparken og Lystfiskerkajen.

Kystsikringgen
Med forslaget sikres terrænet til kote 3.0. Mod øst knytter terrænet an til skråningen op mod broen. Herfra hæves det eksisterende terræn let i vestlig retning, så det i en ubrudt linje ligger i kote 3.0.
Hvad angår sikring mod oversvømmelse i område B, lægger vi os op ad det eksisterende urbane udtryk omkring DaVinci, og her etableres ud mod fjorden en fast plint, der som en beredskabsløsning kan forhøjes med mobile skots ved risiko for oversvømmelse. Sidstnævnte løsning skal i givet fald tænkes sammen med en løsning for, hvordan der kystsikres længere mod vest.

Stier, ophold, opdagelse og kunst
Broparken opbygges med et slynget forløb af grusstier, der vrider sig ind og ud. Hvor disse breder sig ud, opstilles der bænke. Der skal være mulighed for at sætte sig mange forskellige steder i anlægget. I tilknytning til stiforløbet genplaceres områdets små skulpturer, suppleret med øvrige skulpturer med referencer til
industrihistorien.
I området op mod villaerne og ved det eksisterende egetræ nærmest broen etableres nicher for ophold, udsigt og formidling, der skyder sig ind i terrænet. Dette holdes på plads af støttemure, opbygget af eksisterende granit fra sitet.

Træer, beplantning og biodiversitet
En væsentlig hensigt ved udformningen af forslaget har været at tilvejebringe et miljø, som understøtter en høj grad af biodiversitet.
Områdets eksisterende velvoksne træer bevares og indgår som pejlemærker i Broparken. Der plantes en del nye træer. Vi foreslår, at artvariationen er stor, men at deciderede skyggetræer som bøg undgås. Der plantes et antal egetræer, spredt ud i parken, som i samspil med de eksisterende egetræer med tiden vil blive parkens karaktertræer.
I bæltet op mod villaerne foreslår vi, at der plantes et varieret men forholdsvist tæt krat med arter som havtorn, slåen mv. Hensigten er dels at skabe et sted for fugle, insekter og smådyr og samtidig etablere en buffer op mod villaerne, så beboerne får fred i deres haver.
Ved nedbrydningen af den eksisterende stenkastning og via opbygning af en mere varieret overgang fra vand til land skabes der grobund for en masse liv under og over vandlinjen. Vi foreslår, at der etableres sivskov umiddelbart nærmest broen.

Uddrag fra dommerbetænkningen

”Broparken i Hadsund tager udgangspunkt i det paradigmeskifte som mange både byudviklere, landskabsarkitekter, biologer og klimaeksperter i disse år peger på: Nemlig, at ”den hårde bys tid er forbi – fremadrettet må vi samarbejde med den natur, vi alle er en del af”. Således også i den nye park ved Brolandingen i Hadsund på kanten af Mariager fjord.”

”Udformningen er tænkt som en hyldest til Mariagerfjord. Forslaget kombinerer nogen af de typiske naturtræk langs den 35 km. lange fjord som en slags byggesten til parkens arkitektoniske design.”

”Bedømmelsesudvalget finder forslaget særligt overbevisende som idé, fordi der tages afsæt i en fremkaldelse af den stedsidentitet, der allerede findes. Fjordnaturens evigt skiftende farver og tilstande er selve baggrunden for Hadsund – landskabet er byens ’naturarv’, og ved at bygge videre på netop dén, så fastholdes og videreudvikles stedets styrke”

Den fulde bedømmelsesrapport kan læses på Realdanias hjemmeside her – Link